Dzierżoniowska Rada Seniorów

Dzierżoniowska Rada Seniorów podejmuje działania integrujące dzierżoniowskie środowiska osób starszych oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społecznym Dzierżoniowa. Dla lokalnego samorządu jest źródłem informacji o oczekiwaniach i potrzebach osób starszych i reprezentuje ich interesy.

Jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym. Zajmuje się zapobieganiem marginalizacji osób starszych, wspieraniem ich aktywność, profilaktyką i promocją zdrowia seniorów, przełamywaniem stereotypów na temat osób starszych i starości, rozwojem form wypoczynku, dostępem do edukacji i kultury dla ludzi starszych oraz buduje autorytet seniorów.

Dzierżoniowską Radę Seniorów powołano Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa 30 czerwca 2014 r. Swoją działalność realizuje poprzez współpracę z władzami miasta, monitorowanie potrzeb osób starszych i ustalanie zadań priorytetowych w tym zakresie, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań na rzecz osób starszych, które podejmowane są przez organizacje pozarządowe i miasto.

Dzierżoniowska Rada Seniorów pełni dyżur w sprawach rozwiązywania problematyki osób starczych w sali Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 12:00 do 13:00. Obsługą administracyjną Dzierżoniowskiej Rady Seniorów zajmuje się Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 90.

Zadania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

 • program „Pudełko życia”, jako sposób na szybkie ratowanie życia i zdrowia osób starszych
 • polepszenie opieki zdrowotnej osób starszych  poprzez monitorowanie poziomu usług opiekuńczych osób starszych
 • tworzenie budżetu obywatelskiego z udziałem seniorów
 • podjęcie działań w celu powstania „Klubu Sportowego Seniora” skupiającego seniorów zawodników i seniorów trenerów
 • publikacja „Informatora dla Seniorów" w ramach „Gońca dzierżoniowskiego”.
 • Realizacja zagadnień związanych z opracowaniem Programu – „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”
 • stworzenie systemu telepomocy, czyli bazy danych  osób potrzebujących pomocy oraz osób nieaktywnych zawodowo chętnych do niesienia pomocy innym
 • stworzenie kalendarium uroczystości organizacji
 • uczestniczenie w programowaniu zadań w ramach dokumentów strategicznych Miasta na rzecz Seniorów

Skład Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Romualda Skiba- Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stanisław Paszkiewicz- Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej
 • Marek Wojciechowski- Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
 • Jan Swat- Stowarzyszenie Dzieci Wojny
 • Elżbieta Lipińska- Polski Związek Niewidomych, Koło w Dzierżoniowie
 • Jarosław Dąbrowski-Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie,
 • Helena Sendyk- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie
 • Edward Bień- Stowarzyszenie Kresowian

Przedstawiciele Seniorów

 • Jadwiga Horanin
 • Wanda Kunecka
 • Krystyna Piwko

Przedstawiciele Rady Miejskiej Dzierżoniowa

 • Bolesław Wilkos
 • Zbigniew Zeń

Przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa

 • Dorota Pieszczuch
 • Aneta Błaszczuk
 • Agnieszka Petruk -Mika
 • Mirosław Grabowski