Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)

Informacje o opłatach


Strefa płatnego parkowania obejmuje:

 • obszar zakreślony: ul. Garncarską, Plantami - od ul. Garncarskiej do ul. Miodowej, ul. Miodową, ul. Przedmieście do ul. Ignacego Krasickiego, ul. Mierniczą do ul. Pocztowej, ul. Pocztową - od ul. Mierniczej do ul. Świdnickiej, Świdnicką - od ul. Pocztowej do ul. Garncarskiej, wraz z tymi ulicami;
 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - od ul. Daszyńskiego (Rondo Węgierskie) do ul. Bielawskiej;
 • ul. Pocztową - od ul. Ignacego Krasickiego do skrzyżowania z ul. Mierniczą;
 • ul. Ząbkowicką - od ul. Miodowej do skrzyżowania z ul. Przedmieście.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznacza się znakami drogowymi:

 • D-44 "strefa parkowania", oznaczającymi wjazd do Strefy;
 • D-45 "koniec strefy parkowania", oznaczającymi wyjazd ze Strefy.

Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wyznaczonym miejscu pobiera się opłatę w dni robocze, w godzinach od 10.00, do 18.00. Opłaty za postój dokonywane są poprzez:

 • wykupienie biletu parkingowego w parkometrze;
 • wykupienie abonamentu;
 • system opłat mobilnych za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Stawki opłat:

 • 0,50 zł za czas postoju do 20 minut;
 • 1,50 zł za czas postoju do 1 godziny,3) dodatkowo 1,80 zł za czas postoju powyżej 1 godziny do 2 godzin;
 • dodatkowo 2,00 zł za czas postoju powyżej 2 godzin do 3 godzin;
 • dodatkowo 1,50 zł za czas postoju za każdą następną godzinę, powyżej 3 godzin;
 • czas postoju powyżej 20 minut parkometr rozlicza co 1 minutę.

Opłaty abonamentowe:

 • 100 zł- za abonament miesięczny;
 • 280 zł - za abonament 3-miesięczny;
 • 1.000 zł - za abonament 12-miesięczny;
 • 1.800 zł - za abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie);
 • 20 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku;
 • 130 zł - za abonament roczny na drugi pojazd dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku;
 • 120 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP zamieszkujących w Rynku, bez ograniczenia miejsca postoju;
 • 15,00 zł - za abonament roczny uprawniający do postoju:pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawnościprzez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Abonamenty wydawane są wyłącznie na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

Zerowa stawka opłaty parkingowej obowiązuje dla:

 • pojazdów służbowych: Straży Miejskiej i Urzędu Miasta;
 • trwale oznakowanych pojazdów pogotowia energetycznego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego – w związku z usuwaniem awarii, w tym awarii usuwanych na zlecenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
 • pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej – w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29) - na czas do 2 godzin, na podstawie wyłożonej ważnej karty parkingowej (wzór unijny) wydanej przez uprawniony organ;
 • samochodów osobowych pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, używanych do celów służbowych na podstawie odrębnej umowy - z wyłączeniem postoju w Rynku;
 • samochodów dostawczych w trakcie załadunku i rozładunku trwającego do 15 minut - w miejscach oznakowanych znakiem D-18a, z odpowiednią tabliczką,
 • pojazdów osób zaliczonych do grona Honorowych i Zasłużonych Obywateli Miasta Dzierżoniowa;
 • pojazdów jednośladowych;
 • pojazdów TAXI w miejscach oznaczonych znakiem D-19.

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz za przekroczenie czasu postoju określonego w bilecie parkingowym lub w systemie płatności mobilnych, pobiera się opłatę dodatkową.
Wynosi ona 30  zł.

Opłata dodatkowa za przekroczenie czasu postoju określonego w bilecie parkingowym lub w Systemie Płatności Mobilnej  wynosi:

 • do 30 minut włącznie - 2 zł;
 • pomiędzy 30 min a godziną - 3 zł;
 • powyżej 1 godziny - 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę, nie więcej niż 30 zł.

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku wyłożenia w widocznym miejscu biletu parkingowego, abonamentu, karty parkingowej lub identyfikatora, stanowi podstawę do nałożenia opłaty dodatkowej.

Odstępuje się od nałożenia opłaty dodatkowej, jeżeli kierujący pojazdem niezwłocznie po wystawieniu zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej (nie później jednak niż w terminie 14 dni) wykaże, że w chwili wystawienia zawiadomienia miał uiszczoną opłatę parkingową lub posiadał ważny abonament albo kartę parkingową.

Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa dotycząca Strefy Płatnego Parkowania wraz z jej regulaminem
(PDF 97 KB )


Informacja dla osób niepełnosprawnych dotycząca  zasad parkowania w strefie płatnego parkowania w Dzierżoniowie

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, obowiązującym w krajach Unii Europejskiej. W każdym mieście w Polsce, w którym funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa miejscowego dla danego miasta, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. Dlatego parkując pojazd po raz pierwszy na kopercie w miejscu przeznaczonym dla inwalidy, dobrze aby kierowca zapoznał się z obowiązującymi przepisami,  bo nie zawsze i wszędzie osoba niepełnosprawna jest zwolniona z opłat parkingowych.

W Dzierżoniowie karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych uprawnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej tylko w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29) - na czas do dwóch godzin. Karta musi być ważna i zostać prawidłowo wyłożona za przednią szybę pojazdu. Parkowanie na kopercie dłuższe niż dwie godziny wymaga zakupu biletu parkingowego.

Pamiętać należy, że jeśli miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest zajęte przez inny pojazd, a osoba z kartą parkingową zaparkuje na miejscu obok, powinna w tym wypadku wykupić bilet parkingowy na zasadach ogólnych. Jeśli tego nie uczyni naraża się na otrzymanie od kontrolera zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty parkingowej w wys. 30 zł.

Inne ulgi dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania w Dzierżoniowie:Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności  mogą wykupić w biurze SPP przy ul. Nowej 5 w Dzierżoniowie abonament roczny, uprawniający do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania na każdym ogólnodostępnym miejscu parkingowym.

abonament roczny  w kwocie 15,00 zł uprawnia do postoju:

 • pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia     niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania     o niepełnosprawności;
 • pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie     ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub     wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty wnioskodawcy;
 • prawo do pojazdu z tytułu własności, umowy leasingowej lub umowy kredytu na zakup pojazdu;
 • kartę parkingową, wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • orzeczenia zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Abonament jest wydawany niezwłocznie po potwierdzeniu wszystkich danych i wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy17°C

JutroPartly cloudy26°C