Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta

11-10-2018

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o terminie i sposobie przeprowadzenia naboru oraz warunkach stawianych kandydatom.


I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. Obsługa klienta w Biurze Obsługi Klienta, w zakresie wszystkich spraw prowadzonych przez Wydział Inżynierii Miejskiej.
2. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy, w zakresie kosztów komunikacji miejskiej.
3. Współpraca z Biurem Informatyzacji w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
4. Przygotowanie decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów z dróg gminnych:

a) wydawanie opinii do Zespołu ds. Architektury,
b) wydawanie zgody na lokalizację zjazdu.

5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa w zakresie nazewnictwa ulic, przebiegu dróg gminnych oraz funkcjonowania komunikacji publicznej.
6. Wydawanie abonamentów dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania oraz przygotowywanie przypisów dotyczących opłat za abonamenty.
7. Sprawozdawczość i archiwizacja w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

1. Wykształcenie: wyższe
2. Wymagania konieczne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
f) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
g) znajomość instrukcji kancelaryjnej,
h) komunikatywność werbalna i pisemna,
i) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
3. Wymagania pożądane:
a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność bezkonfliktowego działania,
d) umiejętności analizy sprawy i jej oceny,
e) wysoka kultura osobista.

III. Pożądane cechy osobowości:

zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, operatywność.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - wynagrodzenie dla stanowiska specjalista:

a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania od X do XIII – w przedziale od 2 100 zł do 3 900 zł,
b) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy).

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej);
 • kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2 i 3;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta.
 • spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.


Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów,
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 08 08, e‑mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta.
4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1280),
3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - nie dotyczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.
12. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta”
w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko "A"

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2018 o godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie we wrześniu 2018, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

Polecane informacje:

 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych, to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował w 2020 roku.

  Zobacz tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa

  Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował...

  Czytaj dalej
 • Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Dzierżoniów - miliony, które zmieniają miasto

  Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Czytaj dalej
 • Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu. Jakie jeszcze działania podejmował Dzierżoniów w walce ze smogiem?

  W Dzierżoniowie ubyło „kopciuchów”

  Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajClear sky17°C

JutroFair19°C