Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta

11-10-2018

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o terminie i sposobie przeprowadzenia naboru oraz warunkach stawianych kandydatom.


I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. Obsługa klienta w Biurze Obsługi Klienta, w zakresie wszystkich spraw prowadzonych przez Wydział Inżynierii Miejskiej.
2. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy, w zakresie kosztów komunikacji miejskiej.
3. Współpraca z Biurem Informatyzacji w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
4. Przygotowanie decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów z dróg gminnych:

a) wydawanie opinii do Zespołu ds. Architektury,
b) wydawanie zgody na lokalizację zjazdu.

5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa w zakresie nazewnictwa ulic, przebiegu dróg gminnych oraz funkcjonowania komunikacji publicznej.
6. Wydawanie abonamentów dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania oraz przygotowywanie przypisów dotyczących opłat za abonamenty.
7. Sprawozdawczość i archiwizacja w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

1. Wykształcenie: wyższe
2. Wymagania konieczne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
f) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
g) znajomość instrukcji kancelaryjnej,
h) komunikatywność werbalna i pisemna,
i) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
3. Wymagania pożądane:
a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność bezkonfliktowego działania,
d) umiejętności analizy sprawy i jej oceny,
e) wysoka kultura osobista.

III. Pożądane cechy osobowości:

zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, operatywność.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - wynagrodzenie dla stanowiska specjalista:

a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania od X do XIII – w przedziale od 2 100 zł do 3 900 zł,
b) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy).

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej);
 • kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2 i 3;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta.
 • spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.


Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów,
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 08 08, e‑mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta.
4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1280),
3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - nie dotyczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.
12. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta”
w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko "A"

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2018 o godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie we wrześniu 2018, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
25
26
27
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajClear sky20°C

JutroLight rain26°C