Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo-płacowych

12-06-2019I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

W zakresie ewidencji księgowej:
1. Dekretacja i kwalifikowanie dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych.
2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
3. Ustalenie danych do sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Ewidencja księgowa rachunków utworzonych do realizacji zadań.
5. Przestrzeganie zasad Polityki rachunkowości, w tym stosowanie zakładowego planu kont.
6. Prowadzenie akt spraw i korespondencji na zajmowanym stanowisku.
7. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

W zakresie naliczania płac:
1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników urzędu.
2. Sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, diet radnych, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
4. Prowadzenie korespondencji ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7.
5. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu Płatnik).
6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych pracowników, informacji podatkowych.
7. Sporządzanie deklaracji PEFRON.
8. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych GUS.
9. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.


II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:
1. Wykształcenie: średnie ekonomiczne/wyższe ekonomiczne
2. Wymagania konieczne:
a) co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku w księgowości/ naliczania płac,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
g) znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
h) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
i) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
j) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
k) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
l) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
m) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
n) znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
o) komunikatywność werbalna i pisemna,
p) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Płatnik), Open Office, poczty elektronicznej.
3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
b) umiejętność utrzymania porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
c) umiejętność radzenia sobie ze stresem,
d) umiejętność pracy w zespole.

III. Pożądane cechy osobowości:
komunikatywność, sumienność, dokładność, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, terminowość, wysoka kultura osobista, skrupulatność
IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunkiem dalszego zatrudnienia jest pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - wynagrodzenie dla stanowiska podinspektor:
a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania od X do XIV – w przedziale od 2 250 zł do 4 150 zł,
b) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy).

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:
1. Curriculum vitae,
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),
4. Kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
8. Kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2 i 3,
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo - płacowych.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo - płacowych.
11. Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych Administrator Danych

Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżonów tel. 74 645 0800.
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt:  Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22
tel. 74 645 0808,  e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
Cele przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowo - płacowych.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 i poz. 1669),
3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Okres przechowywania
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  
3) prawo ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja o konieczności podania danych
Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. ewidencji księgowej.
Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowo – płacowych” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, parter, stanowisko "A"

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2019 o godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w maju 2019, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

Polecane informacje:

 • Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do szpitala i funkcjonujących w jego sąsiedztwie firm.

  Jak dojechać do szpitala i sąsiednich firm?

  Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do...

  Czytaj dalej
 • Oznakuj swój rower

  Specjalne oznaczenie na spodzie ramy Twojego roweru może pokrzyżować plany złodziejowi w przypadku jego kradzieży. Wystarczy zgłosić ją Sraży Miejskiej. Strażnicy rozpoczynają...

  Czytaj dalej
 • Widok osiedla i drogi osiedlowej

  Duże zmiany pomiędzy Korczaka a SP1

  Rozpoczyna się kolejna inwestycja Dzierżoniowa poprawiająca komunikację i zwiększająca liczbę miejsc parkingowych na osiedlach. Od środy w części Różanego zmieni się organizacja...

  Czytaj dalej
 • Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Grunt na własność – co trzeba wiedzieć?

  Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
2
3
4
8
9
11
18
19
21
22
23
24
25
30

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajClear sky17°C

JutroPartly cloudy14°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne