Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko dyrektora OPS w Dzierżoniowie

07-05-2020

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów.

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Kierowanie działalnością jednostki, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.

Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz dokonywanie wszystkich czynności wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy.

Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z przepisami prawa.

Zarządzanie powierzonym mieniem i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia.

Sporządzanie planów i sprawozdawczości.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko powinien spełniać:

wykształcenie wyższe o specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe o specjalizacji organizacja pomocy społecznej,

5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, poz. 1495, poz. 2473 oraz z 2020 r. poz. 284),

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora jednostki.

2. Wymagania dodatkowe:

umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników,

umiejętność ustalania celów i sposobu ich realizacji,

umiejętność organizacji pracy w zespole,

zdolność rozwiązywania konfliktów,

znajomość przepisów w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę,

znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,

znajomość przepisów Kodeksu Pracy, BHP i p.poż,

znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,

odporność na stres,

biegła obsługa komputera.

3. Cechy osobowości:

komunikatywność w kontaktach służbowych, otwartość, opanowanie, odpowiedzialność, systematyczność, kultura osobista.

III. Informacja o warunkach zatrudnienia

Praca na stanowisku kierowniczym urzędniczym.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Praca jednozmianowa.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24, 58 ‑200 Dzierżoniów

Umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia.

IV. Wymagane dokumenty

Curriculum vitae

List motywacyjny

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej)

Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających:

1) wykształcenie,

2) staż pracy,

3) posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w jednostkach podległych”- nabór na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w jednostkach podległych” - nabór na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych

Administrator Danych

Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżonów tel. 74 645 0800.

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22

tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 z późniejszymi zmianami),

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1282),

3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami)

4) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Odbiorcy Twoich danych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

3) prawo ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie o pomocy społecznej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do konkursu. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie”

w Biurze Obsługi Klienta,

Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

parter, stanowisko A

Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2020 o godz. 14.00

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa. Nabór odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1282).

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w kwietniu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

Polecane informacje:

 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych, to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował w 2020 roku.

  Zobacz tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa

  Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował...

  Czytaj dalej
 • Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Dzierżoniów - miliony, które zmieniają miasto

  Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Czytaj dalej
 • Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu. Jakie jeszcze działania podejmował Dzierżoniów w walce ze smogiem?

  W Dzierżoniowie ubyło „kopciuchów”

  Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajFair10°C

10°C

JutroPartly cloudy14°C